Sunday, 23 November 2008

Pembukaan kepada yang Ghaib

Oleh SYEIKH ABDUL QADIR AL-JILANI
Terjemahan Abdul Majid B. Haji Khatib

Syarahan Ketiga

Apabila seorang hamba Allah itu di uji oleh Allah, maka mula-mulanyadia akan cuba melepaskan dirinya dari ujian atau cabaran yang nenyusahkannya itu. Jika ia tdak Berjaya, ia akan meminta pertolangan dari orang lain seperti raja-raja atau orang-orang yang berkuasa, orang-orang dunia, orang-orang hartawan; dan jika ia sakit, ia akan pergi meminta pertolongan doktor atau bomoh. Jika ini pun tidak Berjaya, maka kembalilah ia mengadapkan wajahnya kepada Allah s.w.t dan memohon sambil merayu kepadaNya. Selagi ia boleh menolong dirinya, dia tidak akan meminta pertolongan orang lain. Selagi pertolongan orang lain didapatinya, dia tidak akan meminta pertolongan Allah s.w.t.

Jika dia tidak dapat pertolonga Allah, maka berterusanlah ia merayu, solat, berdoa dan menyerahkan dirinya denganpenuhharapan dan cemasterhadap Allah s.w.t., Allah tidak akn menerima rayuaanya sehingga dia (hamba) memutuskan dirinya dengan keduniaan. Setelah putuslah dia dengan hal-hal keduniaan, maka ketentuan dan kerja Allah akan terzahir melalui orang itu dan lepaslah ia dari hal-hal kedunian. Tinggallah padanya roh sahaja.

Pada peringkat ini tidaklah Nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tenteang Tauhid (KeEsaan Allah). Pada hakikatnya tidakada pelakuatau penggerakatau yang mendiamkan kecuali Allah s.w.t., tidak ada baik dan tidak ada jahat, tidak ada rugi dan tidak ada untung, dantidak ada faedah dan tidak ada anugerah dan tidak ada sekatan, tidak ada terbuka dan tidak ada tertutup, mati dan hidup, mulai dan hina, kaya dan papa dan segala-galanya melainkan adalah dalam genggaman Allah s.w.t.

Hamba Allah itupun jadilah seperti bayi di pangkuan ibunya atau seperti orang mati yang sedang dimandikan atau seperti bola (melambung, bergolek, ke atas , ke tepi, dan ke tengah, sentiasa berubah tempat dan kedudukannya) di kaki pemain bola. Dia tidak ada pada dirinya upaya dan daya. Maka lenyaplah ia keluar darinya dan masuk ke dalam lakuan Allah s.w.t. semata-mata.

Si hamba Allah yang begini tidak Nampak yang lain kecuali Allah dan perbuatan-perbuatanNya. Tidak ada didengar dan diketahuinya kecuali Allah. Jika ia melihat sesuatu, maka dilihatnya perbuatan dan kerja Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengarnya perkataan-perkataan Allah dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Ia akan dianugerahi dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia, kerana hampirnya dengan Allah. Dia (hamba) akan diperhias dan dipermuliakan. Redhalah ia dengan Allah. Bertambah hampirlah dia dengan Tuhannya. Bertambah cintanya kepada Allah.bertambahlah seronoknya dalam mengenang Allah. Terdirilah ia “di dalam Allah”. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya denga pakaian cahaya ilmu Allah dan terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya dari rahsia-rahsia Allah Yang Maha Agung. Dia (hamba) mendengar dan mengingat hanya dari Allah Yang Maha Tinggi. Sentiasalah dia syukur dan solat di hadhrat Allah s.w.t.

No comments: